آرشیو پرسش و پاسخ ها: رذائل اخلاقی

در چت يا مصاحبة اطلاعاتي گفتن تخلفات اخلاقي سوژه از سوي مأمور به منظور وادار کردن وي به بيان تخلفات امنيتي يا اقتصادي چه حکمي دارد؟

سؤال :
در چت يا مصاحبة اطلاعاتي گفتن تخلفات اخلاقي سوژه از سوي مأمور به منظور وادار کردن وي به بيان تخلفات امنيتي يا اقتصادي چه حکمي دارد؟

جواب:
جايز نيست، مگر در راستاي انجام [دادن] مأموريت و با اذن حاکم شرع.

منبع:احکام فقهي جنگ الکترونيک ودفاع سايبري براساس فتاواي امام خامنه‌اي