آرشیو پرسش و پاسخ ها: عدالت

فرق بین عدل خدا وحکمت خدا

سؤال:
فرق بین عدل خدا وحکمت خدا درچیست؟
جواب:
در رابطه با انسان ، عدالت خدا این است که حق هر ذی حقی را به او می دهد ولی حکمت براساس مصلحت و جامع نگری و همه جوانب را دیدن است