آرشیو پرسش و پاسخ ها: سازمانی اداری

معلم زن و نگاه به چهره او

برخي از معلمين ما زن هستند و من مجبورم براي تمركز به چهره معلم نگاه كنم . با توجه به اينكه آنها حجاب درستي ندارند وظيفه چيست؟

در مورد نگاه كردن به صورت استاد در موارد ضرورى ـچنان چه نگاه كردن از روى ريبه نباشدـ مانعى ندارد.همچنين در مورد موهاى آنان افتادن چشم به آنها حرمتى ندارد ولى نگاه كردن عمدى به موى آنان حرام است.