آرشیو پرسش و پاسخ ها: بهائیت

خواندن كتب بهائیت

سئوال : آیا خواندن كتب غیر اسلامی مانند بهائیت و كمونیستی و سایر مرام های الحادی حرام است؟
جواب: اگر خوف انحراف در بین باشد باید ترك كنند. ( استفتائات امام (ره)، ج2، ص40، س112)